Upis objekta

Upis objekta

Upis (ucrtavanje) objekata je postupak kojim se evidentiraju objekti u Katastru i  Zemljišnoj knjizi. Elaborat upisa (ucrtavanja) objekata se provodi u svrhu ishođenja uporabne dozvole, sređivanja osobnih dokumenata, dobivanja kućnog broja, ishođenja hipotekarnih kredita i dr.

Upis objekta je obveza svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina, a izrađuje ga ovlaštena geodetska tvrtka.

Potrebni dokumenti:

 

  1. kopija katastarskog plana
  2. izvadak iz zemljišne knjige
  3. posjedovni list
  4. akt koji dokazuje legalnost objekta
 

Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se da posjeduje pravomoćnu građevnu dozvolu. Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine. Ako katastarski ured ne raspolaže potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimke postojećeg stanja građevine i preslike katastarskog plana s ukartiranom građevinom, ili na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.

Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine, potrebna je pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine, nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu.

Za upis građevine u katastarski operat nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola – za građevine za koje se izdaje građevna dozvola, te završno izvješče nadzornog inženjera – za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.