Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a radi se u građevinskom ili poljoprivrednom području. Ovlašteni inženjer geodezije izrađuje parcelacijski elaborat prema uvjetima uređenja prostora.

Parcelacija građevinskog zemljišta se može provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebna je Obavijest o namjeni prostora, sa kojom se dokazuje da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja, izdana od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Namjena parcelacije zemljišta može biti:

 

  1. formiranje građevne čestice
  2. formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
  3. formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
  4. formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
  5. formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

 

Potrebni dokumenti:

 

  1. kopija katastarskog plana
  2. posjedovni list
  3. zemljišnoknjižni izvadak
  4. dozvola ili suglasnost za parcelaciju

 

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.