Katastar vodova

Katastar vodova

Geodetsko snimanje vodova čini snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu, njegovo križanje s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata. Prilikom snimanja određenog voda snimaju se svi vodovi koji se nalaze na terenu, te evidentiraju okolni detalji sa odgovarajućom topografijom. Vodovi se snimaju kod otvorenog rova, a za izmjeru do sada neevidentiranih vodova koriste se vidljivi vanjski znaci voda. Temeljem snimljenog izrađuje se geodetski elaborat za novoizgrađeni vod i za sve u međuvremenu nastale promjene. Pri izradi elaborata prikupljaju se podaci o vrsti voda, njegovoj namjeni, osnovnim tehničkim osobinama, položaju te imenima i adresama vlasnika voda.

 

Geodetsko iskolčenje vodova je prenošenje projektiranih profila, lomova, šahti, priključaka, objekata i ostalih projektiranih elemenata na teren. Odvija se u više faza zbog složenosti posla. Radi obima građevinskih radova koji se odvijaju kod ovakvih objekata preporuča se redovna kontrola iskolčenih točaka. Geodetska izmjera položenih vodova od velike je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje i naknadno planiranje ili izvođenje radova u blizini samih vodova.

 

Geodetski elaborat za katastar vodova sadrži skicu izmjere, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda na kojem su prikazane izmjerene točke i nadmorske visine terena i voda, popis koordinata izmjerenih točaka, tehničko izvješće i dr. Katastar vodova evidentira podatke vezane za vodove i njemu pripadajuće objekte (elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne). Nakon ovjere od nadležnog Katastra podaci iz elaborata unose se u katastar vodova. Sastavni djelovi geodetskog elaborata za katastar vodova propisani su “Pravilnikom o katastru vodova” (Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007)).