Geodetski projekt

Geodetski projekt

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko- tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige. Sastavni je dio idejnog/glavnog projekta za lokacijsku/građevinsku dozvolu. Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje građevne čestice i evidentiranje građevine.

Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.